Szentségek

Keresztség szentsége

A keresztség szentségének kiszolgáltatásakor isten életében részesülünk: a mennyei atya gyermekei, jézus testvérei leszünk a szentlélekben és az egyház közösségében.

Amikor egy felnőtt ember szívében felébred a vágy, hogy megkeresztelkedjen, az egyház felkínálja a lehetőséget, hogy jézus személyét és tanítását megismerje és azt a közösség segítségével életre tudja váltani.....  Továbbiak >>

Bűnbocsánat szentsége

Ahogy a tékozló fiú történetében olvassuk (Lk 15), az Atyaisten irgalma és Krisztus kegyelme határtalan: mindig keresi, hívja, várja az eltévedt bárányt. Isten maga vágyik arra, hogy megbocsásson és tékozló gyermekét újra magához kapcsolja.

Ahhoz azonban, hogy az ember részese legyen e bocsánatnak, szükséges, hogy szívből megbánja bűnét - amennyire lehet -, jóvátegye az okozott kárt, megvallja az Egyház képviselője, a pap előtt bűnét, és kérje, hogy az a Krisztustól kapott meghatalmazás alapján megadja neki a feloldozást.... Továbbiak >>


Eucharisztia szentsége

A szentmise, az Eucharisztia hálaadás Jézus keresztáldozatáért és föltámadásáért, vagyis a megváltásért. A szentmise így Jézus kereszthalálának és föltámadásának emlékezete és megújítása, melyben újra és újra a húsvét jelenik meg. Minden szentmisében a megváltás kegyelmét kapjuk, ami végtelen értékű, nemcsak egy-egy emberért szóló, hanem sokakért, az egész világ üdvösségéért.

Már a feltámadásról szóló beszámolókban is azt látjuk, hogy az apostoli közösség a kenyértörés eseményében, az Eucharisztia Jézus által történő kiosztásában ismeri fel az Úr jelenlétét, az Apostolok Cselekedete pedig beszámol róla, hogy az első keresztények pünkösd után valamint Jézus parancsa szerint, mindig a hét első napján, vagyis vasárnaponként tették ugyanezt ..... Továbbiak >>

Bérmálás szentsége

A bérmálás a szeretet köteléke, pecsétje, amellyel Isten magához kapcsol bennünket, vagyis kiárasztja szívünkbe Lelkét. A szeretetnek ez a tapasztalata ad erőt, hogy életünket egészen Istennek szenteljük, azaz, hogy tudatosítsuk és fokozatosan elsajátítsuk a keresztény élet tartalmát és mélységét.

Ez feltételezi, hogy a bérmálkozásra jelentkező fokozatosan elsajátítja és tudatosan éli a keresztény életmódot... Továbbiak >>

Házasság szentsége

Isten örök terve, hogy a férfi és a nő a házasságban eggyé legyen:"Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkossunk hozzá illő segítőt is." (Ter 2,18) "Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő." Ezt a kapcsolatot Jézus szavaival nemcsak megerősíti, hanem szentségi rangra emeli: "Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét." (Mt 19), vagyis arra rendeli a házasságot, hogy Isten kegyelmét, szeretetét is közvetítse a házastársaknak egymáson keresztül.... Továbbiak >>

Egyházi rend

Az Egyházi Rend legfontosabb karaktere, hogy az abban részesedők Krisztus nevében és személyében szolgálják a közösséget. E szentség teljessége a püspökben van jelen, aki megszentelő, tanító éskormányzó küldetéséből különbözőképpen részesíti a papságot és adiakónusokat, hogy ők is pásztorként gondoskodhassanak Isten népéről.

Ezek alapján a krisztusi papság nem csupán a nép képviseletét jelenti az Úr színe előtt, hanem ők Isten cselekvésének megjelenítői és eszközei az egyházban. Továbbiak >>

Betegek kenete

"Beteg valamelyiktek? Hívassa el az egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követ el, bocsánatot nyer" - írja a betegek kenetéről Szent Jakab (Jak 5,14-15). Ez által a szentség által segíti Krisztus beteg testvéreit, hogy a betegség keresztjét az ő keresztjével egyesítve hordozzák, a feltámadt Krisztus erejével győzedelmeskedjenek a betegségből származó csüggedés, félelem, hitben való ingadozás kísértésén, és végül eljussanak az örök életre. Továbbiak >>